Creatieve kracht voor Weert

Stadmaker

stad·ma·ker
(de; m,v; meervoud: stadmakers)
1 vervaardiger van een stad 2 iem. die een stad vormt 3 actief betrokken inwoner van een stad

Social Design

Wat krijg je als je design en sociaal werk met elkaar laat samenkomen? Dan krijg je ‘social design’. Steeds vaker worden mensen uit de creatieve sector ingezet bij sociale vraagstukken. Dat juicht Stadslab0495 natuurlijk toe! Met een experiment willen we daar in Weert ook extra aandacht voor vragen.

____Creatieve meet-up

Het experiment is begonnen met een meet-up voor de creatieve en culturele sector op 27 mei. Helaas golden er nog steeds strikte coronamaatregelen, waardoor de meet-up online moest plaatsvinden.

De meet-up werd georganiseerd in samenwerking met Punt Welzijn en T+HUIS. T+HUIS is een zeer ervaren partij op het gebied van social design en heeft daar tijdens deze avond meer over verteld. Zij maken gebruik van ‘design thinking’, wat betekent dat je het ontwerpproces inzet in een andere context zoals bijvoorbeeld het sociaal domein. Deze werkwijze zet de mens (gebruiker) centraal, gaat uit van een open onderzoeksvraag en werkt met experimenten.

De vier casussen die werden besproken:

1. Wijkaccommodaties staan onder druk. De vrijwillige besturen doen veel moeite om de exploitatie rond te krijgen. Huurpenningen komen hierdoor binnen via ‘vaste klanten’ als yogalessen, dans- en zanggroepen enz., vaak van buiten de wijk. Hierdoor zijn inloopmomenten en wijkactiviteiten minder interessant om te organiseren. Dat waar de vrijwilligers ooit om zijn begonnen sluit hierdoor vaak niet aan op hetgeen waar de tijd aan op gaat.

2. Uit onderzoek van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) blijkt dat spanning in de wijken oploopt. De kloof tussen buurtbewoners wordt groter. Complexiteit en diversiteit in buurten neemt toe. Gevoel of werkelijkheid? Hoe toets je dit zonder dat je erop aan stuurt?

3. Intergenerationeel contact. In een samenleving die steeds individualistischer wordt nemen eenzaamheid en zingevingsvragen een steeds grotere rol. De verschillende generaties hebben elkaar nodig en kunnen veel van elkaar leren. Ontmoeting is echter geen automatisme.    

4. Activeren van buurtbewoners, betrekken bij leefomgeving. Zijn er vernieuwende, creatieve manieren te ontwikkelen die bewoners inspireren om zich meer in te zetten voor de directe leefomgeving?

Vervolg: experiment

Na de meet-up kunnen deelnemers met een idee over hoe ze de casus verder kunnen onderzoeken zich melden bij Stadslab0495. Met een bescheiden startbudget (mogelijk dankzij een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) kunnen ze dan een eerste activiteit organiseren of een projectplan uitwerken. Daarbij worden ze door het stadslab ondersteund. Aan het einde van dit jaar komt er een sessie om alle opgedane kennis te delen.

Met dit experiment willen we social design nog wat sterker op de kaart zetten binnen Weert.

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de voortgang!

Stadmaker

stad·ma·ker
(de; m,v; meervoud: stadmakers)
1 vervaardiger van een stad 2 iem. die een stad vormt 3 actief betrokken inwoner van een stad